Alcaldessa

Maria Mercè Auguet i Ferrer

Alcaldessa de Colomers

 • Competències de l'Alcalde
  • Representar l’ajuntament.
  • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
  • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
  • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
  • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
  • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
  • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
  • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
  • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
  • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
  • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
  • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
  • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
  • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
  • Nomenar els tinents d’alcalde.