Junta de Govern Local

Maria Mercè Auguet i Ferrer

Alcaldessa i Regidora d’Economia i Hisenda.


Consol Madrenas i Turon

Primera Tinent d’Alcalde i Regidora de Medi ambient, urbanisme, sostenibilitat i residus.


Josep Manuel López i Gifreu

Segon Tinent d’Alcalde i Regidor d’Obres i serveis municipals.


Carlos Domènech i Massot

Regidor de Cultura i lleure.


Sílvia Vilavedra i Batllori

Regidora de Salut, benestar i família

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.