DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS: PLA A L’ACCIÓ 2018-2019

La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2018-2019” ha concedit a l’Ajuntament de Colomers, la subvenció que es detalla seguidament:

Concepte:Renovació enllumenat públic per la millora eficiencia energética.(Línia 3).

  • Import 2018: Euros 4.362,30.
  • Import 2019: Euros 4.637,70.
  • Import total de la subvenció: Euros 9.000,00.
  • Import total de la despesa, a justificar: Euros 12.000,00.

Concepte: Redacció informe de seguiment del PAES. (Línia 1).

  • Import 2018: Euros 225,00.
  • Import 2019: Euros 225,00.
  • Import total de la subvenció: Euros 450,00.

Import total de la despesa, a justificar: Euros 600,00