Tributs. IBI Urbana – IBI Rústica i IAE

En compliment d’allò que disposa l’article 102.3 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el Consell Comarcal del Baix Empordà, anuncia els terminis de cobrament en voluntària dels tributs de cobrament periòdic d’aquest municipi.

Període voluntari: 1 de juliol a 2 d’octubre de 2023

Els contribuents que no ho tinguin domiciliat hauran de fer efectius els seus rebuts a:

  • Qualsevol oficina de CaixaBank SA “la Caixa”, Banc de Sabadell o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als Caixers automàtics de Servicaixa, o per Internet a la pàgina www.baixemporda.cat.