SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL ANY 2020(EXPED. 2020/6359)

Per Decret Alcadia de data 4 de juny de 2020, es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció d’Assistència i cooperació econòmica.
La diputació ha concedit per l’any 2020 un import de: 44.952,67 €