SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2021

Per Decret Alcadia de data 18 de març de 2021,es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.
La Diputació ha concedit per l’any 2021 un import de: 38.140,89 €

a) Fons cooperació econòmica – Despeses inversió: 31.119,35 €

b) Fons despeses culturals dels quals es destinaran 5.491,65

c) Fons Noves tecnologies : 629,89 €

d) Fons Camins: 900,00 €