CASAL D’ESTIU

Informació i contacte e2racomagic@hotmail.com o 687 521 201 (tardes) | Cartell informatiu – Estiu Salvatge!

SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2021

Per Decret Alcadia de data 18 de març de 2021,es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la Subvenció dels Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. La Diputació ha concedit per l’any 2021 un import de: 38.140,89 € a) Fons cooperació econòmica – Despeses inversió: 31.119,35 € b) Fons despeses culturals dels quals es […]

DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS: PLA A L’ACCIÓ 2020-2021

La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2020-2021” ha concedit a l’Ajuntament de Colomers, la subvenció que es detalla seguidament: Concepte: Renovació enllumenat públic per la millora eficiencia energética.(Línia 3). Import 2018: Euros 4.362,30. Import 2019: Euros 4.637,70. Import total de la subvenció: Euros 9.000,00.

1 4 5 6 7 8 9